Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Misyon-Vizyon

MİSYON:

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alan, bu

bakış açısıyla idari, hukuki, mali, insani ve çevresel kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan, sağlıklı bir

çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir kurum olmaktır.

VİZYON:

Yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesini ve kontrolünü sağlayan,


 Bu kapsamda;
• Hava kalitesini korumak; hava kirliliği, gürültü ve titreşimi en düşük seviyeye getirmek,
• Küresel iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alan ve yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerjinin kullanıma destek olmak,

• Yeraltı ve yerüstü sularımızı, denizlerimizi ve topraklarımızı geleceğimiz olan çocuklarımıza gönül rahatlığıyla kullanılabilecekleri şekilde bırakmak ,
• Çevreyle ilgili her türlü ölçüm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuarlar kurmak, kurdurmak
• Günün gelişen ve değişen şartlarına bilimsel olarak uyan,
• Her türlü atığın kaynağında en aza indirilmesi sağlayarak, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi, bertaraf edilmesi ve nihai depolanması konularında diğer ülkelere örnek teşkil etmek,
• Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde,  Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak; çevre standartlarını belirlemek; çevrenin korunması ile ilgili çeşitli kuruluşlar ve mahalli yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak; kamu kurum ve kuruluşları desteklemek  yönlendirmek; çevreye yönelik eğitim programları uygulamak ile çevre farkındalığını yaymak
• Yapılan çalışmaların şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve çoğulcu olarak geliştirmek suretiyle hayat kalitesinin yükseltildiği, çevresel kaynakların akılcı yönetimi için çalışan saygın ve öncü bir kurum olmak.

 

TEMEL DEĞERLER:

Çözüm ve Hizmet Odaklılık                                   Sürdürülebilirlik                                          
Güvenilirlik                                                            Yenilikçilik                                                   
Verimlilik                                                               ÖncülükveRehberlik
Korumacılık                                                           Katılımcılık
Bilimsellik                                                              Şeffaflık