Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Başvuru Belgeleri

Sıra
No

 Konu başlıkları

Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evraklar

1

Doğal Sit Alanı Tescil ve Değişiklik Teklifi

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir harita

3- Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

4-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

5-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

6-Koordinatlı harita plan örneği

7-Dört mevsimi kapsayan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu

8- Üst ölçekli planları

9- Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

10-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

11-Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

 

2

İmar Planı/İmar Planı değişikiliği

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge 

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar ve uydu görüntüsü

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Varsa üst ölçekli planları

 8-'Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik' ve 'Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge'  de geçen kurum görüşleri

9-Plan açıklama raporu

10-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

11-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

12- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

3

Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları Belirleme

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı, (sit kararı ve eki pafta), v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraf ve uydu görüntüleri

6-Alanda var ise mevcut yapılanmalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler

7- Alana ait meri planlar

8-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

9-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

10- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

4

Yol Açılması

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Yolun Ülke Koordinat Sistemindeki koordinat çizelgesi

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu (opsiyonel)

7-Ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 veya 6 derecelik) ED50 koordinatları gösteren vaziyet planı/güzergah projesi  

8- Yolun geçeceği güzergahtaki dikili ağaç durumu

9-İmar Çapı (parsele yönelik olması halinde)

10-Kadastro Çapı (parsele yönelik olması halinde)

11- Alana ait meri planlar

12- Yolun kaplama malzemesi, varsa sanat yapılarına ilişkin avan proje,

13-Kazı-dolgudan çıkacak malzemenin nerede değerlendirileceği

14- Doğal sit alanı özelliğinden kaynaklı fauna geçişlerine ilişkin tedbirlerin belirtilmesi

15-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

16-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

17- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

5

Altyapı Uygulamaları

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

9

Anıt Ağaç Tescili ve Bakımı

4- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

10

Satış, Kiralama,Tahsis, Kamulaştırma

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği, başvuruya ait taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin  dilekçe

2-Güncel mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin ilgili Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Koordinatlı harita plan örneği

 8-Alana ait yürürlükteki planlar,yok ise geçiş dönemi yapılaşma koşulları

9-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

10-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

11- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

11

Enerji Nakil Hattı

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

8-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

9- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

12

GSM Baz istasyonu

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Koordinatlı harita plan örneği

8-Alana ait yürürlükteki planlar,yok ise geçiş dömi yapılaşma koşulları

9-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

10-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

11- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

13

Peyzaj Proje ve Uygulamaları

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Koordinatlı harita plan örneği

8- Mevcut ağaçların plankotesi ve rölevesi

9- ilgili idaresince uygun görülerek iletilen Peyzaj Projesi(yapısal ve bitkisel uygulama projeleri, kesit görünüş paftalarıdetay paftaları)

10-Alana ait yürürlükteki planlar,yok ise geçiş dönemi yapılaşma koşulları

11-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

12-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

13- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

14

Mimari Proje ve Uygulamarı

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Koordinatlı harita plan örneği

8-Aplikasyon krokisi (onaylı)

9-Yapı yeri kot krokisi

10-İmar durumu (onaylı)

11-Tüm takdiyatları ile güncel Tapu Tescil Belgesi

12-Onaylı imar planına ve plan hükümlerine uygun olduğuna dair ilgili idarenin yazısı

18

Orman Uygulamaları ve Ağaçlandırma

10-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

11- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

19

Ahşap İskele

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Koordinatlı harita plan örneği

8- Ahşap İskele Komisyon Tutanağı

9- Ahşap İskele Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylı vaziyet planı ve projesi

10-Onaylı kıyı kenar çizgisi paftası

11-“Ahşap İskele Protokolü” (İlgili Kurum temsilcileri tarafından imzalanmış nüshası)

12-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

13-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

14- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

20

Kıyı Yapısı ve Kıyı Düzenlemeleri

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri(15/3/2009 gün ve 27170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisleri Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ kapsamında )

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Koordinatlı harita plan örneği

8-1/1.000 ölçekli uygulama imar plânı teklifi.Varsa üst ölçekli planda durumu

9-15/3/2009 gün ve 27170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisleri Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ kapsamında hazırlanan fizibilite raporu

10- Plân açıklama raporu.

11-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

12-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

13- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

22

Cins Değişikliği

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Koordinatlı harita plan örneği

8- Değişiklik tasarımı veya imar uygulaması dosyası (2010/22 sayılı genelge kapsamında)

9- Teknik rapor veya Gerekçe raporu

10-Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge

11-Belediyesinden onaylı İmar Durumu

12-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

13-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

14- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd

 

23

İfraz  ve Tevhid

1-Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği başvuru dilekçesi

2-Mülkiyet durumunu gösterir belge

3-Söz konusu alana ilişkin Kurum görüşleri

4-Varsa konu ile ilgili daha önce alınmış kurul kararı, mahkeme kararı, belediye meclis kararı v.s.

5-Mevcut durumu gösteren fotoğraflar

6-Döner Sermaye Ücreti Dekontu

7-Koordinatlı harita plan örneği

8-Aplikasyon krokisi

9-Taşınmazın üzerinde yapı mevcut ise yapıya ilişkin inşaat ruhsat belgesi ve iskan belgesi

10-Belediyesinden onaylı İmar Planındaki Durumu ve konuya ilişkin plan notu

11-Gerekçe raporu

12-Halihazır harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları

13-Evrakların,teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir onaylı örneklerinin sunulması gerekmektedir 

14- Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu cd