Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği

KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AĞAÇLANDIRMA VE ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI

20 Şubat 2019
KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN                                                                                                  
AĞAÇLANDIRMA VE ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI 
  TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAH/KÖY PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM KİRAYA VERİLECEK TOPLAM ALAN
1 38010107705 Kocasinan Hırka Köyü     3314 106.250,00 Tamamı
2 38010200965 Kocasinan Hırka Köyü     DHTA 58.634,00 Tamamı
                 
      1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar; 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve 23/08/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği çerçevesinde;
         a) Beş (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun ve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek,
         b) Dördüncü sınıfa (I - IV) kadarki araziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek amaçlarıyla on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere ağaçlandırma yapılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ön izin ve kiralama işlemleri için başvurular alınacaktır.
     2)  Başvuru süresi 21/03/2019 Perşembe günü saat 17:00'ye kadardır. 
     3)  İsteklilerin başvuru süresinin bitimine kadar başvuru bedelini yatırması ve ikametgah ilmuhaberi, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği müracaat etmeleri zorunludur.                                                                                                                                                                                                    
          Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
          BAŞVURU SAHİPLERİNDEN ALINACAK BAŞVURU BEDELLERİ
                                  Grup Başvuru Bedeli
            Birinci Grup  450,00 TL            İkinci Grup 4.455,00 TL
          358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hak sahipliği grupları;
             a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde  oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
             b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
     4)  Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, yukarıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir.
     5)  Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.
     6)  Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.
     7)  Bir taşınmaz hakkında birden fazla başvuru yapılması, bu taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar büyük olması ve başvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taşınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara (öncelik sırasına ve yüzölçüme) göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi başvuru sahibinin hak sahibi olacağı, bu hak sahiplerine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki başvuru sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise, İdarece hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir.
     8)  Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.
     9)  Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilir.
         Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir.
    10)  Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir. 
    11)  İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.
         İlan olunur.              
                 
   NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adreslerinden öğrenilebilir.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır